Sunday, March 3, 2013

Work before Havdalah

The Gemara on Shabbat 150b establishes that one may not do work on Saturday night before Havdalah.

אבל מחשיכין. [מת׳: אבל מחשיך הוא לשמור, ומביא פירות בידו.]

ואף על גב דלא אבדיל? [פ׳ רש״י: אסיפא דמתניתין מתמה, דקתני ומביא פירות בידו לקוצצן מן המחובר בלא הבדלה.] והאמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אליעזר בן יעקב: אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל! וכי תימא - דאבדיל בתפלה, והאמר רב יהודה אמר שמואל: המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס. וכי תימא - דאבדיל על הכוס, כוס בשדה מי איכא? תרגמא רבי נתן בר אמי קמיה דרבא: בין הגיתות שנו.

אמר ליה רבי אבא לרב אשי: במערבא אמרינן הכי: המבדיל בין קודש לחול, ועבדינן צורכין. אמר רב אשי: כי הוינא בי רב כהנא הוה אמר המבדיל בין קודש לחול ומסלתינן סילתי.

But there is more than one Havdalah: Havdalah in Shemonah Esrei and and Havdalah over wine. Which one are we talking about?

Rabbi Natan bar Ami, from 4th-century Mehoza, says that no work is allowed until you say Havdalah over a cup of wine. He therefore he establishes that wine was available in the Saturday night situation described in the Mishnah. But Rabbi Abba, from 5th-century Israel, says that the custom there was to simply verbalize ha-mavdil bein kodesh le-hol and then begin doing work.

Thanks to the Birur Halakhah for many of the sources for this post.

The Shulhan Arukh, OH 299:10, quotes the opinion of Rabbi Abba le-halakhah:

אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל, ואם הבדיל בתפלה מותר אע"פ שעדיין לא הבדיל על הכוס. ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפלה אומר: המבדיל ( בין הקודש ובין החול) בלא ברכה, ועושה מלאכה.

A simple verbalization of "Shabbat is over" is enough to begin doing work. This ruling follows Rav Amram Ga'on (end of Seder Motse'ei Shabbat), the Rid, the Me'iri, and the Tur.

The Rashba writes in the name of Rashi, and the meyuhas la-Ran in the name of Rabbeinu Yehonatan, that saying Havdalah in Shemoneh Esrei is still necessary to begin work, even with a statement of ha-mavdil.

What exactly is Rabbi Abba's formulation for Havdalah? The Tur gives two options. First, the Rosh (Pesahim 10:11) requires that you say a full blessing, BA"Y EM"H ha-mavdil bein kodesh le-hol. So also says the Bahag and the Ran's interpetation of the Rif. But the simple reading of Rabbi Abba, as well as Rashi, the Shulhan Arukh, etc., is that you simply say the words ha-mavdil bein kodesh le-hol as quoted in the Gemara. The Levush, quoted by the Mishnah Berurah, says that the formulation should actually be Barukh ha-mavdil bein kodesh le-hol.

What form of work is prohibited? The basic understanding is that all work is prohibited. But Rabbeinu Yeruham (helek 20 netiv 12) has an exceptional shittah, quoted by the Beit Yosef:

וכל זה מיירי במלאכה כגון אורג או כותב וכיוצא בו אבל להדליק נר או להוציא מרשות לרשות אינו צריך כל זה

The Rema quotes this opinion, explaining it as prohibiting only what he calls melakhah gemurah:

. הגה: וכן נשים שאינן מבדילין בתפלה יש ללמדן שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה (כל בו). וי"א דכל זה במלאכה גמורה כגון כותב ואורג, אבל הדלקת הנר בעלמא או הוצאה מרשות לרשות א"צ לזה (ר"י ני"ב חי"ט), ומזה נתפשט המנהג להקל שמדליקים נרות מיד שאמרו הקהל ברכו, אבל העיקר כסברא ראשונה. וי"א לדלות מים בכל מו"ש, כי בארה של מרים סובב כל מו"ש כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו (כל בו). ולא ראיתי למנהג זה. וע"ל סימן רס"ג מי שמוסיף מחול על הקודש אם מותר לומר לאחר שהבדיל לעשות לו מלאכה.

He cites a widespread custom to light the lamps in the synagogue after Barekhu at Ma'ariv, relying on this opinion.

The Taz (9) explains that melakhah gemurah means work that involves physical effort. The Sages made this decree so that you will not become busy and forget to make Havdalah over wine:

(ט) כגון כותב ואורג. - הב"י הביא זה בשם רבי ירוחם וכתב עליו ואיני יודע מנין לו דהא בגמרא א"ר אשי הוי אמרינן בין קודש לחול וסלתי סילתין פרש"י חוטבין עצים ומה מלאכ' יש יותר בחטיבת עצים מבהדלקת הנר עכ"ל. וכ"כ בלבוש וקשה למה הביאו רמ"א להך חילוקא ונ"ל טעמא דהא מן הדין אין כאן איסור מלאכה כלל אפי' אם לא התפלל עדיין כיון דכבר אין כאן איסור שבת אלא דחכמים הצריכו לתקן ולהבדיל על הכוס וכן שלא לעשות חפציו קודם שיבדיל ומסתבר הוא שלא הצריכו לזה אלא במלאכה שהיא מלאכת אומן דהיינו מה שאין יכולת ביד כל אדם כההיא דחטיבת עצים שיש בו טורח אבל הדלקת נר והוצאה אין שייך אומן לזה ויליף לה כיון שהזכירו בגמ' סלתי סילתי' לענין אמירת בין קודש לחול ולא אמר ומדליקים שרגא שזהו המצוי בכל לילה משא"כ בחטיבת עצים שאינו מצוי כ"כ דרוב אדם יש לו עצים בקועים בביתו שהוא מכין קודם שבת אלא ודאי דקמ"ל דדוקא בזה שצריך אומן חייב לומר המבדיל בין קודש לחול ולא בכל האבות מלאכות כנלע"ד נכון:

The Magen Avraham (17) understands this opinion differently. He writes that before saying ha-mavdil, it is certainly prohibited according to everyone to do any kind of work. The Rabbeinu Yeruham is describing a humra after ha-mavdil and before Havdalah over wine:

יז הדלקת הנר - ז"ל הד"מ ססי' רצ"ד כתוב בא"ז צריכים ליזהר שלא לעשות מלאכה עד אחר סדר קדושה אע"פ שכבר הבדילו מיהו חזן הכנסת מדליק הנרות בבית הכנסת כשהבדיל בתפלה אפילו קודם סדר קדושה ובזוהר בראשית כ' עונש גדול שלא להדליק עד אחר שהבדיל על הכוס ולא ראיתי מי שחושש לזה אלא המנהג פשוט להדליק אחר שהבדיל בתפלה וכ"ה סימן תרפ"א עכ"ל ובאמת בזוהר במדבר ע' ת"ן כתב גם כן שלא להדליק עד אחר סדר קדושה ומ"מ צ"ע מ"ש רמ"א פה דהמנהג להקל להדליק אחר ברכו וזה דלא כמ"ש בד"מ וצ"ל דמ"ש פה מיירי בנשים כיון שאין מבדילו' בתפלה וגם אין בקיאות לומר המבדיל נוהגין להדליק אחר ברכו אבל אנשים אסורים עד אחר שהבדילו בתפלה וכן המנהג פשוט וכ"מ ססי' רס"ג והרב"י חלק על דברי רי"ו ותמה עליו מנין לו זה וגם בעיני יפלא ואפשר לפרש דברי רי"ו דקאי אמ"ש לעיל מניה בשם הרמב"ם דס"ל דאע"ג דהבדיל בתפלה אסור במלאכה עד שיבדיל על הכוס וע"ז קאמר דוקא במלאכ' גמורה וכו' אבל הדלקת הנר כו' שרי דהא מותר להדליק נר להבדלה וכ"מ בשבת דף ק"ן ברש"י ור"ן שכתבו ואע"ג דלא אבדיל אסיפ' פריך דשרי לקצוץ מן המחובר וכו' משמע דעל יציאתו חוץ לתחום או מה שמעביר ד"א בר"ה ומוציא מרשות לרשות לא קפדינן והיינו כיון שהבדיל בתפלה אבל כשלא הבדיל בתפלה כולו עלמא מודו שאסור ולכן יש לדרוש ברבים שילמדו בנותיהם לומר המבדיל ומכ"ש אותן שמבעירין עצים ואש ומחממין מים דהוי מלאכות גמורות ובעל נפש יעשה כמש"ל בשם ד"מ והזוהר שלא להדליק עד אחר סדר קדושה אבל טלטול הנר פשיטא דשרי אחר שהבדיל בתפלה ועסי' תרכ"ג:

The Brisker Rav in Kuntres ha-Mo'adim, volume 5, page 220, writes similarly to the Taz, that the opinion of Rabbeinu Yeruham is based on a decree not doing your own thing before Havdalah. (I haven't seen him inside, but this is how the Birur Halakhah reports him.) He compares this to the decree not to do your own things before praying. He notes the the Gemara here uses the phrase "to deal with one's matters," ya'aseh hafatsav, for the prohibited work before Havdalah, the same expression used on Berakhot 14a about prayer:

אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן: אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר: +תהלים פ"ה+ צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו.

So that makes two basic understandings of why work is prohibited before Havdalah. One is that the prohibition of Shabbat continues until you formally end it. The other is that there's a new prohibition instated to encourage you to make Havdalah.You can go through the disputes and see how each is a possible nafka minah.

I might even connect these understandings to a deeper question about Halakhah. Are the realities of Halakhah objective and independent, or subjective and contingent on people? You could link either understanding to either side, but there is still somewhat of a parallel there.

Sorry, I've just been digging into questions of reality lately.

No comments: