Thursday, August 9, 2012

Fixing a place for prayer

The Gemara from Berakhot 6a to 8a has a number of statements about the importance of a synagogue. Some samples from 6a–b, with Soncino translations:

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר (מלכים א ח) לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה 

It has been taught: Abba Benjamin says: A man's prayer is heard [by God] only in the Synagogue. For it is said: To hearken unto the song and to the prayer. The prayer is to be recited where there is song.

אמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר (תהילים פב) אלהים נצב בעדת אל

Rabin b. R. Adda says in the name of R. Isaac: How do you know that the Holy One, blessed be He, is to be found in the Synagogue? For it is said: God standeth in the congregation of God.

א"ר חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו

R. Helbo, in the name of R. Huna, says: Whosoever has a fixed place for his prayer has the God of Abraham as his helper. And when he dies, people will say of him: Where is the pious man, where is the humble man, one of the disciples of our father Abraham!

אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אמר אביי לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט שנא' (הושע ו) נרדפה לדעת את ה'

R. Helbo, in the name of R. Huna, says [further]: When a man leaves the Synagogue, he should not take large steps.

I’d like to focus on the idea of a makom kavua, a designated place for prayer.

There is one line about this idea on 6b. I’ll quote it again:

א"ר חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו

R. Helbo, in the name of R. Huna, says: Whosoever has a fixed place for his prayer has the God of Abraham as his helper. And when he dies, people will say of him: Where is the pious man, where is the humble man, one of the disciples of our father Abraham!

And another on 7b:

וא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו שנאמר (שמואל ב ז) ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה

R. Johanan further said in the name of R. Simeon b. Yohai: If a man has a fixed place for his prayer, his enemies succumb to him. For it is said: And I will appoint a place for My people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disquieted no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more as at the first.

However, some versions of this passage on 7b have “fixed place for Torah study” rather than “fixed place for prayer,” including the version codified by the Rif.

Defining a fixed place

What “fixed place” are we talking about here? There are a number of sources on it, gathered for me by Daf Digest and a thorough collection by R' Aryeh David Wasserman on Shtaygen.

The student of R’ Yonah writes (dappei ha-Rif 3b), based on the Yerushalmi, that the fixed place refers to a spot in one’s home, not in the synagogue:

לא אמר זה במקומות של בית הכנסת, דכיוון שכולה מקום תפילה היא, אין להקפיד אם יושב פעמים בזווית זו ופעמים בזו, אלא רצה לומר שקובע מקום לתפילתו בביתו, שפעמים שאינו יכול ללכת לבית הכנסת; מתפלל בביתו, ומייחד מקום ידוע לכך. והכי משמע בירושלמי, דגרסינן התם: כל הקובע מקום לתפילתו בביתו להתפלל, כאילו הקיפה מחיצות של ברזל, וכשמת – אומרים: אי עניו, אי חסיד.

He reasons that once you are in a synagogue, “a place of prayer,” it doesn't matter where you sit here sometimes and there sometimes. R’ Huna therefore means you should choose a fixed spot in your own home for those times you can't make it to shul.

But most Rishonim understand that R’ Huna was referring to a synagogue, including the Rosh, Tur, Hagahot Maimoniyot, and others. This fits the flow of the Gemara on 6b and the context of the other statements by R' Helbo in the name of R' Huna made on this pages of Berakhot. It also fits the reward mentioned by R' Huna, since people usually eulogize about something someone did in public (the synagogue), not in private (the home).

The Rosh quotes the Yerushalmi saying that one must designate his own place in the synagogue where he consistently prays. In his own words (1:7):

לא בעי למימר שיהא רגיל להתפלל בבית הכנסת אחת אבל אם הוא מתפלל באחת בשני מקומות שפיר דמי דאמרינן בירושלמי פרק תפלת השחר אמר רבי תנחום ברבי חייא צריך אדם ליחד לו מקום בבית הכנסת שנאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים השתחוה לא נאמר אלא ישתחוה:

And so paskens the Shulhan Arukh (O”H 90:19):

קבע מקום לתפלתו, שלא ישנהו אם לא לצורך. ואין די במה שיקבע לו ב"ה להתפלל, אלא גם בב"ה שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע.

Meanwhile, the Me’iri accepts both interpretations for “fixed place,” at home and at the synagogue:

ראוי לאדם לקבוע מקום לתפלתו שכל שהמקום מיוחד לו לתפלה כונתו מצויה ביותר ודבר זה פירושו בשאין שם ב"ה ואף בב"ה צריך אדם ליחד לו מקום וכן פירשו בתלמוד המערב ממה שנאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלקים השתחוה לא נאמר אלא ישתחוה:

Daf Digest notes that “many poskim,” starting with the Magen Avraham, say that you should have a designated place for prayer in your house, on top of your fixed seat in the synagogue.

Why?

Why is having a fixed place important?

R’ Yonah argues that, in fact, it is not; at least not on its own. The important thing is to be careful with davening in general, and this is just an example of a small detail:

ויש מקשים, וכי מפני זה בלבד מספרים אחר מיטתו שבח גדול כזה? והלא שמואל הקטן (דנהירין ליה שבילין דשמיא כשבילי דנהרדעי) ושאמרו עליו שראוי שתשרה שכינה עליו כמשה רבינו אלא שאין דורו ראוי לכך, אמרו זה עליו לשבח גדול; והיאך אמרו בכאן שאומרים אותו על כל אדם שקובע מקום מיוחד בביתו להתפלל?

ויש לומר, שלא אמרו בעבור קביעות המקום בלבד, אלא רוצה לומר שכל כך מדקדק בתפילתו, שגם בזה הוא נזהר, שרוצה שתהיה תפילתו במקום מיוחד. וכיוון שכל כך הוא אוהב התפילה, ודאי מדת ענוה יש בו כדי שתהיה תפילתו מקובלת לפני המקום, כעניין שנאמר: "זבחי אלהים רוח נשברה" וגו'; שאם לא יהיה לו הענוה, לא יוכל לעולם להתפלל בכוונה ולא תהיה מקובלת לפני המקום ברוך הוא. וכיוון שזכה לענוה יתירה, זוכה למדת החסידות שהיא גדולה יותר, שהאחת גורמת לחבירתה, כדאמרינן בעבודה זרה כ ב, "ענוה מביאה לידי חסידות". נמצא שבעבור דקדוק התפילה זוכה לאלו המעלות ויאמרו אותם עליו כשנפטר מן העולם. מפי מורי הרב נר"ו.

But again, it appears that R’ Yonah has a unique interpretation here. Most commentators see a fixed place as a good thing in its own right. The Me’iri, for example, quoted above, explains that “כונתו מצויה ביותר”—you have better concentration when you have a fixed place. I note that R' Yonah had to connect the benefit of keviat makom to something more general, since he holds that keviat makom is private while the reward is public.

The Rashba elaborates on how a consistent place helps concentration:

אם תתעורר למה חייבו לקבוע מקום לתפילה, ושהתועלת בהיותה במקום קבוע יותר מהיותה פעם כאן ופעם כאן עד שקראו הקובע עניו וחסיד, תדע כי גם בזה רמזו סוד נעלם, ונגלהו שהמתפלל צריך לכוין דעותיו קודם שיתפלל לדעת לפני מי עומד, ולעמוד ביראה ולהכיר נמיכותו וגודל האדון אשר הוא מבקש, וכמו שאמרו (בברכות ל, ב) חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין, הכונה לחשוב ביראתו יתברך ושיעמדו בתפילה מתוך כוונות רצויות, ומסיבות הכנת המחשבה וזיקוק הלב קביעות המקומות, שהמקום המוכן לתפילה מוסיף יראה בבתי הכנסיות והמקומות המוכנים לעבודת ה'.

If you want more reasons, R' Wasserman gathers thirteen of them.

That awkward moment

I’ve been through many an awkward moment walking into a strange shul and being unsure where to sit, because every regular has his makom kavua. The worst case scenario is getting kicked out of a seat; the best case is someone seeing you looking lost and guiding you to a safe row; the most usual case is choosing a spot and sweating the whole service over whether you bumped a regular and he’s too nice to say something.

So please, if you daven in a shul where everyone has his spot, keep an eye out for guests, and when you see them give them a hand!

*     *     *

Update, 8/10:  R' Wasserman has a really nice passage on how to tactfully handle a situation where someone stole your seat, with some advice from R' Gershon Bess:

הנה נפוץ המקרה בבתי כנסיות שלפעמים באים אורחים להתפלל ומתישבים על כסאו של אחד המתפללים הקבועים, ולכאורה יש לדון בזה מתוך הענין של קביעות מקום לתפילה, אם יש לבקש מהאורח שיעבור למקום אחר, בפרט במקומות של בית הכנסת של אנשים המוחזקים במקומותיהם על ידי שקנו מקומם בכסף או בדמי חבר.

ראשית, על פי מה שכתב המגן אברהם (אורח חיים סימן צ ס"ק לד) בגדר מקום קבוע, שנראה לו דתוך ד' אמות חשיב מקום אחד דאי אפשר לצמצם, וכן הביאו המשנה ברורה (שם ס"ק ס'), נראה שישתדל לישב סמוך למקומו כיון שכל הד' אמות חשוב עדיין כמקום אחד, וכן הביא להלכה בספר תפילה כהלכתה (פרק ב' סעי' ד') ובספר אשי ישראל (פרק ט' סעי' טז) עיי"ש, ובודאי שלא יתקוטט עבור זה.

ובענין זה דנתי עם ידידי הגאון ר' גרשון בעס שליט"א האם כדאי לבקש ממנו לעבור להתפלל במקום אחר, ולדעתו הענין תלוי אם מתפלל ברגילות בבית כנסת זה והוא באמת היה צריך לדעת שזה המקום קבוע של אחר, בזה שייך להודיעו שהוא יושב על מקום קבוע של אחר, ולבקש ממנו לעבור למקום אחר. אך אם הוא אורח, נראה שעדיף להניח לו במקומו, ובפרט משום שתוך ד' אמות הוי המקום קבוע.

ועוד, אם אדם (אפילו אורח) ישב במקום של אחר כמה פעמים, אפשר למצוא תחילה מקום אחר שיוכל לשבת ואז להודיעו שהוא יושב על מקום קבוע של אחר ולבקש ממנו שיפנה למקום שהכינו עבורו, אך כדאי לבקש מאחר לומר להאורח שהתיישב במקום קבוע של המתפלל.

עוד היה נראה לומר, כיון שלפעמים אורחים מתיישבים על כסאו של אחד המתפללים הקבועים, אם אין חשש שהאורח יפגע, אפשר לבקש ממנו לעבור למקום אחר. אך אם יש חשש שיפגע, מוטב לישב במקום אחר מאשר להכנס לחשש של הלבנת פנים. והטוב ביותר שהגבאים יקבלו את האורחים וידאגו להם למקום ישיבה. אך לדעת ידידי רבי גרשון שליט"א למעשה נראה שקשה לשער אם יפגע או לא ושב ואל תעשה עדיף, ובכל אופן אין להודיעו אלא אם כן הכין לו כבר מקום אחר.

In short: one solution is to sit near your seat, since sitting within 4 amot (about six to eight feet) is considered the same makom. Otherwise, if it's a one-time guest, best to let him sit there and not risk embarrassing him. If it's a new regular, get a friend to approach him and offer him a different seat, rather than simply kicking him out yourself.

Of course it goes without saying that rudely displacing a guest defeats the purpose in a makom of becoming “humble” and “pious.”

Update, 8/11: An interesting comment by the Tselah (aka the Tzlach, aka R' Yechezkel Landau):

 ויש לדקדק מה ענוה שייך בזה שקובע מקום לתפלתו, ואם יש בו טרחה שצריך לילך למקום ההוא שייך לקרותו צדיק או חסיד, אבל ענוה לכאורה לא שייך בזה. ונראה דעיקר טעמא של קביעת המקום לפי שהמקום ההוא כיון שהתפלל שם קנה המקום קדושה, ושוב כשמתפלל פעם שנית קדושת המקום מסייע לו שתקובל תפלתו. והנה מצינו בתענית דף כ"א ע"ב שאמרו לא מקומו של אדם מכבד אותו אלא הוא מכבד את מקומו, וא"כ המתגאה אומר שהוא אינו צריך שמקומו יכבד אותו, דהיינו שהמקום יסייע לו להשרות עליו קדושה ויוכל לכוין בתפלתו, וכמו כן שתוכל תפלתו לעלות למעלה מרוב קדושה שבמקום, אלא אדרבא הוא מכבד מקומו ובכל מקום שהוא יתפלל יתקדש המקום ממנו, ולא שהוא יתקדש ממקומו, וזה גאוה. אבל זה שקובע מקום הוא מורה שצריך סיועת קדושת המקום שיגרום לו שלא יבלבל תפלתו במחשבת חוץ, ומסייע לו שתוכל תפלתו לעלות למעלה, זה מורה שהוא עניו.

The Tselah asks what keviat makom has to do with humility. He explains that you show that you don't trust your own ability to pray, but depend on a holy place to assist you. That's a fascinating dynamic: you need a holy place to help you, but you yourself define that place's holiness.

Cue the hashkafah: an important theme in Judaism is man's power to create holiness in the physical world. That's a major theme in kabbalah and hasidut. R' Joseph B. Soloveitchik comments throughout his writings how this is also true in halakhah. For example, on page 150 in Emergence of Ethical Man he argues how the holiness of the Land of Israel was not intrinsic from creation, as believed by the Kuzari and Ramban, but rather was defined by halakhah through the conquest of the Land. He elaborates on this conception of holiness in his lecture “היהודי משול לספר תורה,” originally in Yiddish and translated to Hebrew, which I can't get right now.

Admittedly the Tselah is emphasizing the other direction, that he holy place aids the person. But the person makes it holy in the first place. And of course, the whole idea of a synagogue, and the Temple itself, is man creating a place for God (Ex. 25:8):

וְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָֽׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם׃

They shall make me a holy place, and I shall dwell among them.


No comments: